صدور به صورت غیر حضوری از طریق پرتال

صدور به صورت غیر حضوری از طریق پرتال
خلاصه

در راستای ارتقاء و توسعه شبکه خدمات مکانیزه جهت کارکنان گروه فولاد خوزستان و جلوگیری از مراجعات غیر حضوری به شرکت بیمه و تامین آسایش همکاران ، صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه از طریق پرتال شخصی انجام گردید

1 7 02

در راستای ارتقاء و توسعه شبکه خدمات مکانیزه جهت کارکنان گروه فولاد خوزستان و جلوگیری از مراجعات غیر حضوری به شرکت بیمه و تامین آسایش همکاران ، صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه از طریق پرتال شخصی انجام گردید

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)